top of page

Vedtægter

1.    Navn.

 

Foreningens navn er Fyns Musiklærerforening

2.    Formål.

Foreningens formål er i henhold til Musiklærerforeningens  vedtægter at varetage medlemmernes interesser i arbejdet med undervisning i musik.

3.    Medlemskab.

Som medlem kan optages enhver, som har interesse for musikundervisning.

4.    Fyns Musiklærerforening.

Er medlem af Musiklærerforeningen.

5.    Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden og bestyrelsen ønsker det og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt og begrundet stiller krav herom til bestyrelsen.

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dags varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen består af op til syv personer valgt blandt og af foreningens medlemmer. Disse vælges for en toårig periode.

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.

 

2.    Formandens beretning.

 

3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4.    Valg til bestyrelsen.

 

5.    Valg af en revisor samt om muligt to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant. 

 

6.    Fastsættelse af kontingent

 

7.    Indkomne forslag.

 

8.    Eventuelt.

 

6.    Bestyrelsen

 

Flertallet i bestyrelsen skal være almindelige medlemmer af Danmarks Lærerforening. Det tilstræbes at have studerende ved læreruddannelsen på Fyn repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. De udpeger ligeledes hovedbestyrelsesmedlemmer til Musiklærerforeningen i henhold til Musiklærerforeningens vedtægter.

 

7.    Økonomi.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Medlemskontingentet opkræves i august/september. Opkrævningen foretages af Musiklærerforeningen.

 

Pensionerede musiklærere og studerende betaler reduceret kontingent og kursusafgift.

 

 

8.    Ændringer af vedtægter.

 

Til ændring af vedtægter kræves mindst 2/3 stemmers majoritet på en generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forslag til ændring af vedtægterne skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

9.    Foreningens opløsning.

 

Foreningens opløsning skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers majoritet. Foreningens midler overdrages efter bestyrelsens afgørelse til musikalsk virksomhed blandt skoleelever.

bottom of page